­­­

­­Informācija par VAS Latvijas Pasts darbinieku atlīdzību

  • ­Darba samaksu Latvijas Pastā nosaka darbinieka padarītā darba apjoms, darbini­eka kvalifikācija un darba kvalitāte. Darba devējs darbiniekiem darba samaksu organizē pēc tā izstrādātiem vienotiem principiem un metodikām.
  • Darba d­evējs darba algas likmes par pilnu slodzi darbiniekiem nosaka, ņemot vērā vispārējās valsts ekonomiskās tendences, Latvijas Pasta finansiālās iespējas un amatu līmeņu atalgojuma sistēmu.
  • Latvijas Pasta darbiniekiem darba alga par pilnu amata vienību (slodzi) tiek garantēta apmērā, kas nav mazāka par valsts noteikto minimālo darba algu.
  • Latvijas Pasta darbiniekiem, kuriem noteikta minimālā darba alga, tā tiek palielināta vienlaicīgi ar valstī noteiktā minimuma paaugstinājumu.
  • Latvijas Pasta darbiniekiem noteikta laika algas sistēma, izņemot tos darbiniekus, kuriem noteikta akorda algas sistēma. Darbiniekiem darba alga tiek noteikta darba līgumā, ievērojot darba samaksas noteikšanas principus.
  • Nosakot (pārskatot) darbinieka darba algu, tiešais vadītājs sagatavo amata aprakstu un raksta savam vadītājam (direktoram - darba samaksas budžeta turētājam) iesniegumu par vēlamo konkrēta darbinieka darba algas apmēru, balstoties uz amata aprakstu.
  • Nosakot konkrēta darbinieka darba algu, tiešais vadītājs ņem vērā:
   • konkrētā amata darba algas likmi par pilnu slodzi, kas uzskatāma par konkrētā amata darba algas augšējo robežu par pilnu slodzi;
   • darba vērtību konkrētajā reģionā;
   • konkrētā amata noslogojumu;
   • darbinieka kvalifikācijas novērtējumu.
  • Latvijas Pasta darbiniekiem Koplīguma darbības laikā darba alga tiek pārskatīta ik gadu atkarībā no inflācijas līmeņa valstī, Latvijas Pasta un struktūrvienību darba rezultātiem.
  • Darba devējs maksā darbiniekiem komisijas maksas par pakalpojumu veikšanu, kas noteikti Latvijas Pasta iekšējos normatīvajos aktos.
  • Darba devējs darbiniekiem maksā piemaksas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - par papildu darbu, par darbu īpašos apstākļos, par nakts darbu, par virsstundu darbu, darbu nedēļas atpūtas laikā vai svētku dienā.
  • Darba devējs maksā darbiniekiem Koplīgumā noteiktos pabalstus.
  • Darba devējs savu finansiālo iespēju robežās izmaksā darbiniekiem naudas dāvanas (balvas) divas reizes gadā - Ziemassvēkos un Līgo svētkos.

Informācija par piemaksām un prēmijām

Nr.p.k. Piemaksas vai prēmijas veids Amatu skaits, kuriem noteiktas piemaksas vai prēmijas Apmērs (Ls vai %) Piešķiršanas kritērijs
1 Piemaksa par aizvietošanu 211 Piemaksas apmērs ir 20% no prombūtnē esošā darbinieka darba algas Rīkojums "Par piemaksu administrācijas darbiniekiem darbinieka ilgstošas slimības laikā"
2 Piemaksa par darba kvalitāti 2 Piemaksas lielums tiek aprēķināts katram darbiniekam individuāli saskaņā ar katra darbinieka individuāli pieļauto pārkāpumu vai kļūdu skaitu Rīkojums "Par Sūtījumu apstrādes un piegādes departamenta Sūtījumu apstrādes dienesta Vēstuļu šķirošanas daļas darbinieku piemaksu par darba kvalitāti"
3 Piemaksa par papildu darbu 42 30 % apmērā no aizvietojamā darbinieka darba algas Darba likuma 65.pants,
Rīkojums "Par piemaksas apmēru par papildus darbu veikšanu"
4 Piemaksa par nakts darbu 28 Par nakts darbu (no plkst.22.00 līdz plkst.6.00) tiek noteikta piemaksa par katru nakts maiņā nostrādātu stundu 55% apmērā no darbinieka stundas algas likmes Darba likuma 67.pants un saskaņā ar darba koplīguma 5.21. punktu
5 Piemaksa par virsstundu darbu 389 Ne mazāk kā 100 procentu apmērā no darbiniekam noteiktās stundas vai dienas algas likmes, bet, ja nolīgta akorda alga, ne mazāk kā 100 procentu apmērā no akorddarba izcenojuma par paveiktā darba daudzumu.  Darba likuma 68.pants
6 Piemaksa par darbu svētku dienās 25 Ne mazāk kā 100 procentu apmērā no darbiniekam noteiktās stundas vai dienas algas likmes, bet, ja nolīgta akorda alga, ne mazāk kā 100 procentu apmērā no akorddarba izcenojuma par paveiktā darba daudzumu.  Darba likuma 68.pants
7
Piemaksa par apmācīšanu
15
Atkarībā no amata - par mācekļa apmācību no 10Ls līdz 50Ls.
Saskaņā ar darba koplīguma 5.25. punktu

­Informācija par sociālajām garantijām

VAS "Latvijas Pasts" tiek piešķirtas Darba likumā un citos Latvijas Republikas normatīvos aktos paredzētās sociālās garantijas. Papildus sociālās garantijas tiek paredzētas uzņēmuma darba koplīgumā un saskaņā uzņēmuma iekšējiem dokumientiem:

Nr.p.k. Sociālās garantijas veids Amatu skaits, kuriem piešķirtas sociālās garantijas Piešķiršanas kritērijs
1 Papildatvaļinājums 72 Saskaņā ar darba koplīguma 7.8. punktu un Rīkojumu "Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību"
2 Optikas kompensācija 389 Saskaņā ar darba koplīgumu 8.12. punktu
3 Sabiedriskā transporta izdevumu kompensācija 31 Saskaņā ar darba koplīguma 5.34. punktu
4 Bēru pabalsti 389 Saskaņā ar darba koplīguma 6.4. un 6.5. punktiem, un Nolikumu "Par vienreizēju materiālo pabalstu piešķiršanas kārtību VAS "Latvijas Pasts" darbiniekiem un to tuviniekiem"
5
Dāvana apaļās dzīves un darba jubilejās
389
Saskaņā ar darba koplīguma 6.6. punktu
6
Mācību pabalsts
389
Saskaņā ar darba koplīgumu 2.3. punktu
7
Nelaimes gadījumu apdrošināšana 39 Saskaņā ar VAS "Latvijas Pasts" Valdes lēmumu
8
Veselības apdrošināšana 389 Saskaņā ar VAS "Latvijas Pasts" Valdes lēmumu

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas (mēneša darba algas, amatalgas) apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, latos)

Amata pamatfunkcija Amatu skaits Mēnešalgas diapazons (no-līdz) Vidējā mēnešalga
Administra­tīvā fu­nkcija 4 450 - 1200 680
Grāmatvedības un finanšu funkcija­ 28 200 - 1400 522
Iekšējais audits 10 250 - 1000 420
Informācijas tehnoloģiju funkcija 12 470 - 1680 1096
Juridiskā funkcija 4 480 - 590 553
Komunikācija un sabiedriskās attiecības 11 400 - 1200 782
Pamatdarbības funkcija (pasta pakalpojumi) 215 200 - 1700 273
Pamatdarbības funkcija (tirdzniecība) 13 280 - 800 411
Pamatdarbības funkcija (filatēlija) 2 430 - 900 548
Personālvadības funkcija 25 320 - 800 531
Saimnieciskā funkcija 23 200 - 900 333
Apsardzes un drošības funkcija 10 265 - 950 419
Kvalitātes vadības funkcija 11 380 - 1500 665
Vadība 21 1100 - 2784 1902