Maksājumu konts

Piedāvājam atvērt maksājumu kontu pasta nodaļā, lai saņemtu Jūsu uzņēmumam nepieciešamos finanšu pakalpojumus.

 

Maksājumu konts pasta nodaļā nodrošina Jūsu uzņēmumam ērtu, drošu un izdevīgu iespēju:

 • veikt pārskaitījumus uz juridisku un privātpersonu kontiem pasta nodaļās, kā arī kredītiestādēs Latvijā un ārvalstīs
 • iemaksāt un izņemt no sava konta skaidru naudu
 • apmaksāt rēķinus par īres, komunālajiem un citiem pakalpojumiem

 

Lai atvērtu kontu, iesniedziet pasta nodaļā:

 • uzņēmuma reģistrācijas apliecības oriģinālu un kopiju (uzņēmumu reģistra komersanta reģistrācijas apliecība, ja uzņēmums dibināts pēc 2014.gada 17.februāra, nav jāiesniedz);

 • nodokļu maksātāja apliecības oriģinālu un kopiju, ja uzņēmums nav reģistrēts komercreģistrā;

 • uzņēmumu reģistra izsniegtu izziņas oriģināls, kurā norādītas uzņēmuma paraksttiesīgās personas (izziņa derīga 30 dienu laikā pēc tās izsniegšanas);

 • statūtu kopiju (spēkā esoša redakcija), kas apliecināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

 • uzņēmuma paraksttiesīgo personu pases vai personas apliecības un to kopijas (uz dokumentu kopijām to turētājiem pašrocīgi ir jāuzraksta Kopija, paredzēta iesniegšanai VAS "Latvijas Pasts", un jāparakstās);

 • iesniegums PNS norēķinu konta atvēršanai juridiskai personai (PNS-002);

 • divas parakstu paraugu kartītes juridiskai personai (PNS-003);

 • klienta anketa.


Juridiskās personas pārstāvim, kurš atnes dokumentus uz pasta nodaļu jāuzrāda pase vai personas apliecība.
 

Maksājumu kontu atveram 5 darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas. 

Jūsu ērtībai piedāvājam izmantot maksājumu konta pakalpojumus vairākās pasta nodaļās. Izvēlieties Jums vēlamās pasta nodaļas un norādiet  iesniegumā pasta nodaļai, kurā atvērts Jūsu uzņēmuma maksājumu konts.

 

 

No 2015.gada 1.marta Latvijas Pasts maina Naudas pārvedumu un pārskaitījumu tarifus, arī turpmāk saglabājot konkurētspēju un nodrošinot klientiem vienas no zemākajām komisijas maksām.
Tarifu izmaiņas attiecināmas uz rēķinu apmaksas pakalpojumiem, skaidras naudas darījumiem, bezskaidras naudas pārskaitījumu pakalpojumiem un izziņu noformēšanu. Iekšzemes un starptautisko pasta naudas pārvedumu un Western Union naudas pārvedumu tarifi netiek mainīti.

 

Konta atvēršana, apkalpošana, slēgšana

Konta atvēršana Juridiskās personas  
Konta atvēršana 14.25
Konta apkalpošana 2.85
Konta slēgšana bez maksas


Konta izraksti un izziņas 

Regulāra konta izraksta izsniegšana  
pasta sūtījuma veidā uz adresi (1x menesī) 0.71
pasta sūtījuma veidā uz adresi (par Klienta norādīto periodu) netiek piedāvāts
elektroniski uz Klienta e-pastu (par Klienta norādīto periodu) 0.15
Steidzams konta izraksts  
Par periodu no katra izraksta formēšanas pēdējā datuma( mēneša ietvaros) 2.13
Konta izraksts par periodu 1-3 mēnešiem 3.00
Konta izraksts par periodu 3-18mēnešiem 10.00
Izziņas  
Izziņas noformēšana par Konta atlikumu bez maksas
cita veida izziņas (par Konta esamību Latvijas Pastā, par Regulārajiem maksājumiem, par Tiešo debetu) 7.00


Citi pakalpojumi

Klientu datu izmaiņas juridiskai personai netiek piedāvāts
Pilnvaru noformēšana vai anulēšana 2.85
Konta bloķēšana bez maksas
Konta atbloķēšana 2.85
Nosūtīto maksājumu meklēšana pēc faktiskajām izmaksām min.7.00
Neienākošo maksājumu meklēšana netiek piedāvāts
TI un VID Inkaso rīkojumu izpilde 7.00
Dokumentu pieprasīšana no arhīva netiek piedāvāts

Pakalpojumu tarifu izmaiņas skatiet šeit  

Pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām, banku un finanšu iestāžu pienākums ir regulāri apkopot informāciju par saviem klientiem. Arī Latvijas Pasts, kas uztur Pasta norēķinu sistēmu (PNS), uzskatāms par finanšu iestādi minētā likuma izpratnē. 

2016.gada 29.februārī spēkā stājās izmaiņas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, mainot politiski nozīmīgas personas definīciju. Līdz ar to visu banku un finanšu iestāžu pienākums ir noteikt, kuri no klientiem un klientu patiesajiem labuma guvējiem ir uzskatāmi par politiski nozīmīgām personām.

Tāpēc lūdzam visus PNS kontu īpašniekus aizpildīt klienta anketu! Klientu anketu varat aizpildīt pasta nodaļā pēc pasta nodaļas darbinieka uzaicinājuma vai lejupielādēt šeit un aizpildītu nodot pasta nodaļā. Minētās anketas atbilstoši spēkā esošās likumdošanas prasībām ir jāaizpilda līdz 2016. gada 31. decembrim.

Apliecinām, ka Latvijas Pasts nodrošinās datu konfidencialitāti un klienta noslēpuma neizpaušanu saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām. 

Sīkāku informāciju varat jautāt pasta nodaļas darbiniekiem vai pa informatīvo tālruni  27008001, 67008001.

Klientu serviss

17