Vakance valdes locekļa amatam

 

Aicinām pieteikties uz VAS “Latvijas Pasts” valdes locekļa ar atbildību tehnoloģiju un digitālās transformācijas jomā, Tehnoloģiju un digitālās transformācijas pārvaldes direktora (CTO) amatu

Pieteikšanās: līdz 24.08.2022.

Ar mērķi nodrošināt efektīvu, ērtu un pieejamu uz aktuālajām klientu vajadzībām orientētu kvalitatīvu iekšzemes un pārrobežu pasta un loģistikas pakalpojumu sniegšanu, pamatojoties uz inovatīvu pieeju, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, veicinot pasta pakalpojumu un augstas integritātes un pieejamības pasta tīkla efektīvu darbību un ilgtspējīgu attīstību un stiprinot droša un uzticama partnera tēlu, kā arī būt līderim reģionālajā pasta un loģistikas pakalpojumu tirgū, VAS “Latvijas Pasts” padome izsludina konkursu uz valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” (turpmāk – LP) valdes locekļa ar atbildību tehnoloģiju un digitālās transformācijas jomā, Tehnoloģiju un digitālās transformācijas pārvaldes direktora (CTO) amatu.

LP vakantajam valdes locekļa ar atbildību tehnoloģiju un digitālās transformācijas jomā, Tehnoloģiju un digitālās transformācijas pārvaldes direktora (CTO) amatam ir noteiktas šādas atbildības jomas: vadīt un pārraudzīt tehnoloģijas un tehnoloģiskos procesus un to efektīvu un kvalitatīvu pieejamību, tehnoloģiju t.s. spējo attīstību, kā arī digitālo transformāciju, lai veicinātu uzņēmuma stratēģijas, mērķu un darbības rādītāju.

LP valdes locekļa amata kandidātiem ir izvirzītas šādas obligātās minimālās prasības:

 • nevainojama reputācija;
   
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši kompetences jomai (ekonomikā, uzņēmējdarbībā, vadībzinātnē, loģistikā, informācijas tehnoloģiju, datorzinātņu vai  citā pielīdzināmā jomā);
   
 • valsts valodas prasmes C1 līmenī un angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
   
 • darba pieredze (iegūta pēdējo 10 gadu laikā), kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
 • vismaz triju gadu pieredze (kas iegūta pēdējos 10 gados) valdes loceklim līdzvērtīgā vadoša amatā  padomes loceklis, (valdes loceklis, uzņēmuma vadītājs vai cits augstākā līmeņa vadības amats,
 • vai vadošā amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā.

Papildus kandidātiem ir jābūt izpratnei un zināšanām par korporatīvo pārvaldību, stratēģijas veidošanu un ieviešanu, uzņēmumu un komandas vadību, iesaistīto pušu vadību un pēdējo 10 gadu laikā vismaz triju gadu profesionālai darba pieredzei:
 

 • kapitālsabiedrības Tehnoloģiju un digitālās transformācijas direktora (angl. Chief Technology Officer) funkciju un pienākumu pildīšanā;
   
 • tehnoloģiju un digitālās transformācijas stratēģijas un plānu izveidošanā, ieviešanā (t.sk. datu aizsardzības jomā) un jaunu inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādāšanā;
   
 • vadīt un pārraudzīt tehnoloģijas un tehnoloģiskos procesu vadīšanā un pārraudzībā;
   
 • tehnoloģisko resursu izlietojuma efektivitātes un procesu efektivitātes celšanā, nodrošinot tehnoloģiju (t.sk. digitālo) aizsardzībā pret ārējās vides un trešo personu apdraudējumiem;
   
 • operacionālās ekselences komandas vadīšanā.

Kandidātiem nepieciešama izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi. LP valdes locekļa amata pienākumu pildīšanai nepieciešamas orientācija uz attīstību, stratēģiskais redzējums, uzņēmumu, komandas un iesaistīto pušu vadībā, plānošana un organizēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība, komandas vadīšana; orientācija uz attīstību; orientācija uz rezultātu sasniegšanu; pārmaiņu vadīšanas kompetences.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2022. gada 24.augustam (ieskaitot) elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai  parakstītiem rakstveida un ieskenētiem, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: nominacija@pasts.lv .

Kandidātus lūdzam  iesniegt šādus dokumentus:
 

 1. Pieteikuma vēstuli, iekļaujot informāciju, kas apliecina profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību LP valdes locekļa amatam.
 2. Valdes locekļa amata kandidāta apliecinājumu (lūdzam lejuplādēt un izmantot šo pievienoto formu), apliecinot:
 1. Dzīves gājuma un darba pieredzes (ieteicams izmantot pievienoto formu) aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauti arī galvenie sasniegumi, pašvērtējums par valodu zināšanām un kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs).
 2. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā).
 3. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā).
 4. Citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

Mēneša atlīdzība valdes loceklim (bruto): 7362 EUR.

Informējam, ka kandidātiem, kuri tiks virzīti trešajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs iesniegt stratēģisko redzējumu (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par LP galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai atbilstoši tehnoloģiju un digitālās transformācijas jomā.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka jūsu:

 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi, kā arī atlases procesā Jūsu dati tiks nodoti VAS “Latvijas Pats” sadarbības partnerim - personāla atlases pakalpojumu sniedzējam SIA “EIROPERSONĀLS”;
 2. personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas Pasts” padome.