Akcionāru sapulce ← Atpakaļ

Nr. Akcionāru sapulces datums Akcionāru sapulcē izskatāmais jautājums Akcionāru sapulces lēmums
1. 04.03.2020 Par VAS “Latvijas Pasts” Valdes atskaiti par akcionāru sapulces lēmumu, kas pieņemti laika posmā no 2019.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 31.decembrim, izpildi. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas Pasts” valdes sniegto informāciju par akcionāru sapulces lēmumu izpildi 2019.gada otrajā pusgadā.
2. 20.03.2020 Par VAS “Latvijas Pasts” plānoto finansiālo radītāju un prognozēto rezultatīvo rādītāju 2019.gada provizorisko izpildi (saskaņā ar operatīvajiem datiem) un plānotajiem finansiālajiem rādītājiem un prognozētajiem rezultatīvajiem rādītājiem 2020.gadam.

1.Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas Pasts” valdes sniegto informāciju par plānoto finansiālo rādītāju un prognozēto rezultatīvo rādītāju 2019.gadam provizorisko izpildi.

2. Apstiprināt VAS “Latvijas Pasts” valdes plānotos finansiālos rādītājus un prognozētos rezultatīvos rādītājus 2020.gadam.
3. 17.04.2020 Par VAS “Latvijas Pasts” Risku novērtējumu un Stratēģisko audita plānu 2020.-2023.gadam. 1. Piekrist VAS “Latvijas Pasts” 2020.gada 10.februāra lēmumam Nr.5.2. (protokols Nr.05/2020) apstiprināt VAS “Latvijas Pasts” Risku novērtējumu un Stratēģisko auditu plānu 2020.gadam – 2023.gadam, tajā skaitā, 2020.gada audita plānu.

2. Uzdot VAS “Latvijas Pasts” valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti 2020.gada Iekšējā audita dienesta pārbaužu gala ziņojumi un pārskati.
4. 06.05.2020 Par iepriekšējās piekrišanas saņemšanu saistību nodrošinājuma – nekustamo īpašumu apgrūtināšanai ar lietu tiesībām (hipotēku) līdz kredītlīnijas galīgā norēķina dienai 2021.gada 30.aprīlim. Pieņemt zināšanai VAS “Latvijas Pasts” valdes sniegto informāciju par kredītlīnijas līguma darbības termiņa pagarināšanas nepieciešamību.

Ievērojot akcionāru sapulces 2016.gada 4.marta lēmumu Nr.2.2. (Protokols Nr.1), piekrist VAS “Latvijas Pasts” valdes 2020.gada 20.aprīļa sēdes lēmumam Nr.3.3. (protokols Nr.21/2020) par vienošanās slēgšanu ar akciju sabiedrību “Citadele banka” par grozījumiem 2016.gada 11.marta Kredītlīnijas līgumā Nr.2.18.2.-15/87 (Nr.8-13.10/349-1/2016).
5. 07.08.2020.

Par VAS “Latvijas Pasts” gada pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019.gada 31.decembrī, un VAS “Latvijas Pasts” 2019.gada peļņas izlietošanu.

Par 2019.gada darbības rezultātiem.

Par VAS “Latvijas Pasts” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākajiem nosacījumiem.

Par VAS “Latvijas Pasts” Iekšējā audita daļas auditu, revīziju un citu pārbaužu rezultātiem 2019.gadā.

Par VAS “Latvijas Pasts” Valdes atskaiti par akcionāru sapulces lēmumu, kas pieņemti laika posmā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam, izpildi.