Korporatīvā pārvaldība

Korporatīvās pārvaldības politika VAS “Latvijas Pasts”

VAS “Latvijas Pasts” (turpmāk – Latvijas Pasts) pārvaldību īsteno akcionāru sapulce, padome un valde.

Latvijas Pasta akcionāru sapulce

VAS “Latvijas Pasts” kapitāla daļas 100% pieder Latvijas Republikai Satiksmes ministrijas personā.

Akcionāru sapulces galvenie uzdevumi:

 • Apstiprināt gada pārskatu;
 • Lemt par peļņas izlietošanu;
 • Iecelt revidentu un padomi, noteikt tiem atlīdzību;
 • Lemt par pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu;
 • Lemt par kāda no darbības veidiem izbeigšanu vai jaunu darbības veidu uzsākšanu, kā arī sabiedrības reorganizāciju;
 • Sniegt iepriekšēju saskaņojumu šādu jautājumu izlemšanai:
  • Darījumu slēgšana starp Latvijas Pastu un tā valdes locekli;
  • Vidēja termiņa audita stratēģiskā plāna un audita gada plāna apstiprināšana;
  • Nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
  • Latvijas Pasta darbinieku svarīgāko atlīdzības principu noteikšana.

Akcionāru sapulce tiek sasaukta un norisinās Komerclikumā un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

Latvijas Pasta padome

Padomes locekļi ir izvēlēti atklātā nominācijas procedūrā, balstoties uz pretendentu kompetenci un līdzšinējo pieredzi.

Padomes galvenie uzdevumi:

 • Pārraudzīt valdes darbību;
 • Ievēlēt un atsaukt valdes locekļus, noteikt tiem atlīdzību;
 • Apstiprināt Vidēja termiņa darbības stratēģiju;
 • Izskatīt un sniegt viedokli par akcionāru sapulcē virzītajiem jautājumiem;
 • Sniegt iepriekšēju piekrišanu pirms valdes lēmuma pieņemšanas par darījumu, iepirkumu vai saistību uzņemšanos, kuru kopējā summa pārsniedz 150 000 euro (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli);
 • Sniegt iepriekšēju saskaņojumu šādu jautājumu izlemšanai:
  • Darījumu slēgšana starp Latvijas Pastu un tā valdes locekli;
  • Vidēja termiņa audita stratēģiskā plāna un audita gada plāna apstiprināšana;
  • Nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
  • Latvijas Pasta darbinieku svarīgāko atlīdzības principu noteikšana.

Padomes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.

Latvijas Pasta valde

Valdes locekļi ir izvēlēti atklātā nominācijas procedūrā, balstoties uz pretendentu kompetenci un līdzšinējo pieredzi.

Valdes galvenais uzdevums ir vadīt un pārstāvēt sabiedrību. Valde pieņem lēmumus visos sabiedrības jautājumos, izņemot tos, kas ir padomes vai akcionāru sapulces kompetencē.

Valdes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības un parasti notiek reizi nedēļā.

Latvijas Pasta darbības stratēģija un ikgadējais rīcības plāns

Latvijas Pasts darbojas saskaņā ar Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020. – 2023.gadam. Vidēja termiņa darbības stratēģija tiek izstrādāta sadarbībā ar Satiksmes ministriju kā nozares politikas veidotāju, tajā ietvertie finanšu mērķi tiek saskaņoti ar Pārresoru koordinācijas centru atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasībām, savukārt Vidēja termiņa darbības stratēģiju apstiprina Latvijas Pasta padome.

Vidēja termiņa darbības stratēģijas ieviešanai ik gadu tiek izstrādāts darbības plāns, ko apstiprina un kura īstenošanu uzrauga Latvijas Pasta valde.

Informācijas atklāšana

Latvijas Pasts regulāri informē akcionāru, padomi un plašāku sabiedrību par savas darbības rādītājiem:

Akcionārs reizi mēnesī tiek informēts par Latvijas Pasta valdes pieņemtajiem lēmumiem, reizi ceturksnī - par Latvijas Pasta saimniecisko darbību un finanšu rezultātiem, kā arī – reizi gadā – par plānoto rādītāju izpildi.

Padome pirms kārtējās valdes sēdes tiek informēta par valdes sēdes darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un sagatavotajiem dokumentiem, reizi mēnesī Padomei tiek sniegta informācija par Latvijas Pasta valdes pieņemtajiem lēmumiem, reizi ceturksnī tiek sagatavoti ziņojumi par Latvijas Pasta darbības rezultātiem un saimniecisko stāvokli, kā arī investīciju plāna izpildi. Reizi pusgadā padome tiek informēta par Latvijas Pasta stratēģijas ieviešanas gaitu, savukārt reizi gadā padomē tiek izskatīta finanšu un rezultatīvo rādītāju izpilde kārtējā gadā, kā arī nākamajā gadā plānotie rādītāji.

Sabiedrībai reizi ceturksnī tiek sniegta informācija par Latvijas Pasta starpperiodu pārskatu (par trīs, sešiem, deviņiem un 12 mēnešiem), savukārt reizi gadā – par Latvijas Pasta gada pārskatu. Pastāvīgi tiek sniegta informācija par Latvijas Pasta vispārējiem stratēģiskiem mērķiem, komercdarbības veidiem, statūtiem, īpašuma struktūru, organizatorisko struktūru, iepirkumiem, veiktajām iemaksām valsts un pašvaldību budžetos, saņemto valsts un pašvaldību budžeta finansējumu un tā izlietojumu, atalgojuma politikas principiem, kā arī ziedošanas (dāvināšanas) stratēģiju un kārtību.

Latvijas Pasta peļņas sadale

Par Latvijas Pasts peļņas sadali tiek lemts atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam.