Ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10.pantu finanšu līdzekļus un mantu drīkst dāvināt (ziedot) šī likuma 11. un 12.pantā noteiktajā kārtībā, ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:

  • Dāvinājums (ziedojums) paredzēts kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai
  • Pastāv iespēja kontrolēt dāvinājuma (ziedojuma) izlietošanu
  • Attiecīgā kapitālsabiedrība dāvināšanas (ziedošanas) brīdī ir samaksājusi valstij vai pašvaldībai visus nodokļus un darbiniekiem izmaksājusi algas
  • Attiecīgā kapitālsabiedrība iepriekšējā pārskata gadā ir strādājusi ar peļņu.

Dāvinājums (ziedojums) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma izpratnē ir publiskas personas vai kapitālsabiedrības finanšu līdzekļu vai mantas bezatlīdzības nodošana privātpersonas vai citas kapitālsabiedrības īpašumā, kā arī kapitālsabiedrības finanšu līdzekļu vai mantas bezatlīdzības nodošana publiskas personas īpašumā.

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 11.pantu:

  • Ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa nepārsniedz 1500 euro, lēmumu par tā piešķiršanu pieņem attiecīgās kapitālsabiedrības izpildinstitūcija
  • Ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz 1500 euro vai kalendārajā gadā veikto dāvinājumu (ziedojumu) kopsumma vienam dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējam pārsniedz 1500 euro, dāvinājumu (ziedojumu) drīkst piešķirt tikai ar finanšu ministra atļauju, ja to vēlas piešķirt valsts kapitālsabiedrība. Lai saņemtu minēto atļauju, attiecīgā kapitālsabiedrība pamato dāvinājuma (ziedojuma) atbilstību šajā likumā minētajiem nosacījumiem un lietderību. Lai kapitālsabiedrība saņemtu minēto atļauju, tai vispirms jāsaņem publiskai personai vai publiskas personas kapitālsabiedrībai piederošo kapitāla daļu turētāja piekrišana.

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 12.pantu ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz 1500 euro, dāvināt (ziedot) drīkst, tikai noslēdzot ar dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēju rakstveida līgumu. Līgumā paredz dāvinājuma (ziedojuma) mērķi, kā arī kārtību, kādā dāvinātājs (ziedotājs) pārbauda, vai saņemtie finanšu līdzekļi un manta ir izlietota likumīgi un lietderīgi.

  • Par ziedojuma (dāvinājuma) piešķiršanu katrā konkrētajā gadījumā lēmumu pieņem VAS “Latvijas Pasts” Valde, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto kārtību.
  • Jautājuma VAS “Latvijas Pasts” Valdē izskatīšanai par ziedojuma (dāvinājuma) piešķiršanu, atzinumu iesniedz VAS “Latvijas Pasts” Finanšu un grāmatvedības departaments.