Trauksmes celšana un anonīmā ziņošana ← Atpakaļ

Latvijas PastaNoteikumi par iekšējo trauksmes celšanu un anonīmās ziņošanas kārtību” nosaka kārtību, kādā uzņēmuma darbinieki un sadarbības partneri var celt trauksmi par konstatētiem iespējamiem pārkāpumiem, šo ziņojumu izvērtēšanu un izskatīšanu un trauksmes cēlēju aizsardzību pret nelabvēlīgām sekām.

Jebkura persona var iesniegt ziņojumu, kas satur informāciju par iespējamo pārkāpumu, kas var kaitēt Latvijas sabiedrības interesēm, un, ja persona sniedzamo informāciju uzskata par patiesu un informācija gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības ar Latvijas Pastu.

Latvijas Pasts nodrošina divas iespējas ziņot par iespējamu pārkāpumu – kā trauksmes cēlējam un anonīmi.

Ja trauksmes cēlējs ir cēlis trauksmi “Trauksmes celšanas likumā” noteiktajā kārtībā, Latvijas Pasts garantē trauksmes cēlēja, viņa radinieku un saistīto personu aizsardzību. Visi saņemtie ziņojumi par iespējamu pārkāpumu vai par aizdomām par šādu pārkāpumu tiek ņemti vērā un pēc nepieciešamības pārbaudīti Latvijas Pasts noteiktajā kārtībā.

Trauksmes cēlēja ziņojums

Lai trauksmes cēlēja ziņojumam būtu juridiskais spēks, tam jābūt parakstītam ar e-parakstu vai pašrocīgi. Trauksmes cēlēja ziņojumā Jums jānorāda, ka tas ir “Trauksmes cēlēja ziņojums” vai jāaizpilda “Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa”, jānorāda Jūsu vārds, uzvārds, kontaktinformācija un jāpievieno pierādījumu dokumentācija, ja tāda ir.

Ar e-parakstu parakstīts Trauksmes cēlēja ziņojums jāsūta uz e-pasta adresi trauksme@pasts.lv. Pašrocīgi parakstīts Trauksmes cēlēja ziņojums jāsūta uz adresi VAS “Latvijas Pasts”, Ziemeļu ielā 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-1000, uz aploksnes norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums.

Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšana

  • Saņemot Trauksmes cēlēja ziņojumu, ne vēlāk kā septiņu dienu laikā Latvijas Pasta atbildīgā persona Jums nosūtīs ziņojuma saņemšanas apstiprinājumu (ja vien ziņojuma 5.punktā neesat norādījis, ka nevēlaties saņemt apstiprinājumu).
  • Triju dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par Jūsu iesnieguma atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu, Jums tiks nosūtīta atbilde par pieņemto lēmumu. Informācija tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju.
  • Ja būs nepieciešams, ar Jums sazināsies Latvijas Pasta atbildīgā persona, lai iegūtu papildu informāciju.
  • Ja Jūsu iesniegums tiks atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, Latvijas Pasts informēs Jūs par tā izskatīšanas gaitu divu mēnešu laikā no dienas, kad Jūsu iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, kā arī pēc trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas pabeigšanas informēs par konstatētajiem faktiem un pieņemto lēmumu vai veiktajām darbībām.

Anonīmā ziņošana

Ja Jūs nevēlaties atklāt savu identitāti, varat izmantot anonīmās ziņošanas kanālu. Jāņem vērā, ka šīs ziņošanas veids nedod Jums iespēju saņemt “Trauksmes celšanas likumā” noteiktas aizsardzības garantijas, jo tās ir paredzētas tikai identificējamiem trauksmes cēlējiem, kā arī neļauj Latvijas Pasta atbildīgajai personai sazināties ar Jums, lai precizētu apstākļus vai sniegtu informāciju par situācijas izskatīšanas gaitu un rezultātu.

Papildu informācija par trauksmes celšanu ir pieejama interneta vietnē www.trauksmescelejs.lv. Tāpat Jūs varat sazināties ar Latvijas Pasta atbildīgo kontaktpersonu – Iekšējā audita daļas vadītāju.