Latvijas Pasta padome

Latvijas Pasta padome ievēlēta 2021.gada 21.oktobrī ar pilnvaru termiņu līdz 2026.gada 20.oktobrim.

 

 

Raimonds Dūda

Padomes priekšsēdētājs, neatkarīgais padomes loceklis

Dalība komitejās – Finanšu komiteja

Izglītība: Profesionālais maģistra grāds biznesa vadībā (EMBA) Rīgas Ekonomikas augstskolā, Maģistra grāds tiesību zinātnē Latvijas Universitātē, Profesionālais maģistra grāds ekonomikā Banku Augstskolā.

R.Dūda ir stratēģiskās pārvaldības un finanšu vadības eksperts ar vairāk nekā 20 gadu valdes un padomes līmeņa pieredzi starptautiskās korporatīvās kapitālsabiedrībās.

R.Dūda pilda valdes priekšsēdētāja pienākumus SIA Mobility Asset Management un kā sabiedrisko darbu līdz šim pildīja arī padomes locekļa un Finanšu komitejas vadītāja pienākumus biedrībā  Latvijas Starptautiskā skola.

Iepriekš 14 gadus R.Dūda vadīja auto ražotāja PSA Automobiles Citroen importētāja un izplatītāja darbību Latvijā un Lietuvā Veho Oy Ab grupas uzņēmumu ietvaros. R.Dūdam ir plaša pieredze kapitālsabiedrību attīstības stratēģiju izstrādē un ieviešanā, finanšu un risku pārvaldībā, organizāciju pārmaiņu un restrukturizāciju vadībā, biznesa attīstības jautājumu pārvaldībā, uz rezultātu sasniegšanu orientētu komandu un efektīvas darba vides veidošanā, kā arī iesaistīto pušu vadībā.

Ivars Blumbergs

Neatkarīgais padomes loceklis

Dalība komitejās – Finanšu komiteja

Izglītība: Profesionālais maģistra grāds biznesa vadībā (EMBA) Rīgas Ekonomikas augstskolā, Maģistra grāds ekonomikā Latvijas Universitātē.

I.Blumberga atbildības jomas ir finanšu vadība un audits, kā arī risku vadība un iekšējās kontroles. I.Blumbergs ir profesionālis, kura 20 gadu darba pieredze ietver gan biznesa un finanšu vadību, gan korporatīvo klientu attiecību vadību transporta enerģijas, telekomunikāciju un revīzijas jomā. I.Blumbergs ir zvērināts revidents, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas biedrs.
I.Blumbergs ieņem a/s Virši padomes locekļa amatu, kā arī ir SIA PARS termināls un SIA Naftimpeks iekšējā tirgus produktu izplatīšanas direktors.

I.Blumbergs iepriekš 15 gadu vadīja SIA ORLEN Latvija, bija atbildīgs par biznesa attīstību transporta enerģijas nozarē (B4B segments). 

Anrī Leimanis

Padomes loceklis

Izglītība: Tiesību zinātņu maģistra grāds starptautiskajās biznesa tiesībās University of the Pacific Mc George School of Law Kalifornijā, ASV; Maģistra grāds biznesa vadībā (MBA) Rīgas Biznesa skolā. RSU doktorantūras ietvaros veic pētījumu par mākslīgā intelekta pārnacionālu regulējumu.

A.Leimaņa atbildības jomas Latvijas Pastā ir stratēģijas izstrāde un ieviešana, kā arī korporatīvā pārvaldība. A. Leimanis ir korporatīvās pārvaldības eksperts ar vairāk nekā 25 gadu uzņēmējdarbības pieredzi. Viņš veicis korporatīvās pārvaldības pētījumu Oksfordas Universitātes St John’s College Lielbritānijā, kā arī praktizējies Londonas biržā kotēta uzņēmuma investoru attiecību departamentā.

A.Leimanis ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta profesionālo apmācības programmu Profesionāls valdes loceklis (2017) un Padomes priekšsēdētājs (2019) absolvents.

A.Leimanis pilda padomes locekļa pienākumus arī trīs Baltijas valstu kopuzņēmumā RB Rail AS, kas koordinē Rail Baltica ātrgaitas dzelzceļa infrastruktūras projekta ieviešanu.

Sabiedriskā darba ietvaros A.Leimanis vada Latvijas Publiskās un privātās partnerības asociāciju, kā arī aktīvi piedalās citu NVO darbā.

Pirms iecelšanas Latvijas Pasta padomē A.Leimanis pildīja vairākus augstākā līmeņa amatus Lattelecom grupas uzņēmumos, 13 gadus strādājis par lielākā privātā pensiju fonda a/s Pirmais slēgtais pensiju fonds valdes priekšsēdētāju, kā arī deviņus gadus – par SIA Latvijas mobilais telefons padomes locekli.

Padomes locekļu atalgojums:

VAS “Latvijas Pasts” padomes locekļu atlīdzība noteikta, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” prasībām, kā arī Pārresoru koordinācijas centra “Vadlīnijām publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai”.

Ņemot vērā, ka saskaņā ar iepriekšminētajiem normatīvajiem aktiem VAS “Latvijas Pasts” iedalāma lielo kapitālsabiedrību grupā, ar akcionāru sapulces lēmumu VAS “Latvijas Pasts” padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība ir noteikta 2 453 EUR apmērā un padomes locekļu mēneša atlīdzība noteikta 2 197 EUR apmērā.

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" padomes reglaments.

Audita un risku pārvaldības komiteja

Komitejas nolikumu skatīt ŠEIT

VAS "Latvijas Pasts" padomes audita un risku pārvaldības komiteja ir izveidota ar mērķi sniegt atbalstu VAS "Latvijas Pasts" padomei VAS "Latvijas Pasts" gada pārskatu sagatavošanas procesa uzraudzībā, iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmas darbības uzraudzības uzdevumu veikšanai, un darbojas atbilstoši tiesību aktu prasībām, ievērojot labas korporatīvas pārvaldības principus.