Pārskati un statistika

Par atalgojuma sistēmu

Latvijas Pastā darba samaksu nosaka pēc darbinieka padarītā darba apjoma, darbinieka kvalifikācijas un darba kvalitātes. 

Darba algas likmes nosaka, ņemot vērā vispārējās valsts ekonomiskās tendences, uzņēmuma finansiālās iespējas un amatu līmeņu atalgojuma sistēmu.

Par pilnu amata vienību (slodzi) tiek garantēta alga, kas nav mazāka par valsts noteikto minimālo darba algu. Darbiniekiem, kuriem noteikta minimālā darba alga, tā tiek palielināta vienlaicīgi ar valstī noteiktā minimuma paaugstinājumu.

Uzņēmumā ir laika algas sistēma, izņemot darbiniekus, kuriem noteikta akorda algas sistēma. Algas apjoms tiek noteikts darba līgumā, ievērojot darba samaksas noteikšanas principus.

Nosakot vai pārskatot darbinieka algu, tiešais vadītājs sagatavo amata aprakstu un raksta direktoram - darba samaksas budžeta turētājam - iesniegumu par darbinieka vēlamo darba algas apmēru, ņemot vērā:

•    konkrētā amata darba algas likmi (augšējo robežu) par pilnu slodzi
•    darba vērtību konkrētajā reģionā
•    konkrētā amata noslogojumu
•    darbinieka kvalifikācijas novērtējumu

Darba koplīguma ietvaros darba alga tiek pārskatīta katru gadu atkarībā no inflācijas līmeņa valstī, uzņēmuma un atsevišķu struktūrvienību darba rezultātiem.

Uzņēmums maksā darbiniekiem komisijas par pakalpojumu veikšanu, kas noteikti iekšējos normatīvajos aktos.

Darbinieki saņem piemaksas valsts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos: par papildu darbu, darbu īpašos apstākļos, nakts darbu, virsstundu darbu, darbu nedēļas atpūtas vai svētku dienā.

Uzņēmums maksā darbiniekiem darba koplīgumā noteiktos pabalstus. Finansiālo iespēju robežās - naudas dāvanas Līgo svētkos un Ziemassvēkos.

Piemaksas un prēmijas

Latvijas Pasts maksā darbiniekiem piemaksas un prēmijas.

Nr.p.k.

Piemaksas vai prēmijas veids

Amatu skaits, kuriem noteiktas piemaksas vai prēmijas

Apmērs (EUR vai %)

Piešķiršanas kritērijs

1.

Piemaksa par aizvietošanu

211

20% no prombūtnē esošā darbinieka darba algas

Rīkojums Par piemaksu administrācijas darbiniekiem darbinieka ilgstošas slimības laikā

2.

Piemaksa par darba kvalitāti

2

Aprēķina katram darbiniekam individuāli, vērtējot pieļauto pārkāpumu vai kļūdu skaitu

Rīkojums Par Sūtījumu apstrādes un piegādes departamenta Sūtījumu apstrādes dienesta Vēstuļu šķirošanas daļas darbinieku piemaksu par darba kvalitāti

3.

Piemaksa par papildu darbu

42

30% no aizvietojamā darbinieka darba algas

Darba likuma 65. pants, 
rīkojums Par piemaksas apmēru par papildus darbu veikšanu

4.

Piemaksa par nakts darbu (no 22.00 līdz 06.00)

28

55% no stundas algas likmes par katru nakts maiņā nostrādātu stundu

Darba likuma 67. pants, darba koplīguma 5.21. punkts

5.

Piemaksa par virsstundu darbu

389

100% no stundas vai dienas algas likmes vai100% no akorddarba izcenojuma par paveiktā darba daudzumu

Darba likuma 68. pants

6.

Piemaksa par darbu svētku dienās

25

100% no stundas vai dienas algas likmes vai100% no akorddarba izcenojuma par paveiktā darba daudzumu

Darba likuma 68. pants

7.

Piemaksa par apmācīšanu 

15 

Atkarībā no amata no 14,23 EUR līdz 71,14 EUR

Darba koplīguma 5.25. punkts 

Sociālās garantijas

Latvijas Pasts piešķir valsts normatīvajos aktos, darba koplīgumā un iekšējos normatīvajos aktos paredzētās sociālās garantijas.

 

Nr.p.k.

Sociālās garantijas veids

Piešķiršanas kritērijs

1.

Papildu atvaļinājums

Darba koplīguma 7.8. punkts, rīkojums Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību

2.

Optikas kompensācija

Darba koplīguma 8.12. punkts

3.

Sabiedriskā transporta izdevumu kompensācija

Darba koplīguma 5.34. punkts

4.

Bēru pabalsts

Darba koplīguma 6.4. un 6.5. punkts, nolikums Par vienreizēju materiālo pabalstu piešķiršanas kārtību VAS Latvijas Pasts darbiniekiem un to tuviniekiem

5.

Dāvana apaļās dzīves un darba jubilejās 

Darba koplīguma 6.6. punkts 

6. 

Mācību pabalsts 

Darba koplīguma 2.3. punkts 

7. 

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Valdes lēmums

8. 

Veselības apdrošināšana

Valdes lēmums

Ziņojumi par VAS “Latvijas Pasts” padomes un valdes locekļiem piešķirto atalgojumu

2022.gads:  ziņojumu skatīt ŠEIT

 

 

 

Nefinanšu un korporatīvās pārvaldības paziņojumi

Nefinanšu paziņojumi Korporatīvās pārvaldības paziņojumi
Nefinanšu paziņojums par 2022.gadu Korporatīvās pārvaldības paziņojums par 2022.gadu 
Nefinanšu paziņojums par 2021.gadu Korporatīvās pārvaldības paziņojums par 2021.gadu 

 

Iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā ir pieejamas ŠEIT

Valsts budžeta finansējums un izlietojums

VAS “Latvijas Pasts” aprēķinātā kompensācija zaudējumu segšanai, ko rada abonēto preses izdevumu piegāde par periodu 2016. līdz 2020.gadam pieejama ŠEIT.